HOPP

Nowa platforma e-learningowa oferująca narzędzia edukacyjne do profilaktyki przemocy seksualnej już dostępna!Przemoc seksualna jest uważana za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych, występujący powszechnie, niezależnie od płci, wieku, rasy w dowolnym miejscu i czasie. Można temu zapobiec, stosując kompleksowe podejście do profilaktyki pierwotnej. Jako organizacja pozarządowa odczuwamy moralny obowiązek prowadzenia skutecznej polityki zapobiegania przemocy seksualnej, jak również w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi. Jednakże istnieje wciąż wiele przeszkód takich jak: brak świadomości, edukacji, informacji, problemy związane z możliwościami organizacji pozarządowych oraz brak umiejętności zawodowych, umiejętności i kompetencji personelu w zakresie radzenia sobie z przemocą seksualną.

Wnosząc wkład w tę dziedzinę, z dumą prezentujemy platformę szkoleniową, opracowaną i obsługiwaną w ramach projektu React Act Prevent Sexual Violence Through Youth Work, współfinansowanego z programu Erasmus + Unii Europejskiej. Projekt koordynowany jest przez Social Policy and Action Organization (Cypr) z partnerami: United Societies of Balkans (Grecja), Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” (Polska), D’Antilles D’Ailleurs (Francja) i Building Bridges Cultural Association (Hiszpania). Więcej informacji na www.reactactprevent.com

Platforma zapewnia kompleksowy zestaw modułów szkoleniowych (w formie e-learningu), oferujących lekcje na temat tego, w jaki sposób NGOsy mogą skutecznie przyjmować, planować i wdrażać innowacyjne polityki, strategie i praktyki oraz programy, przyczyniając się do zwalczania przemocy seksualnej wobec młodych ludzi. Wszystkie moduły powstały w oparciu o podstawowe metody zapobiegania obejmujące dzielenie się informacjami, podnoszenie świadomości, uczenie się, edukację, szkolenie, tworzenie sieci i współpracę.

Moduły są podzielone na część A: organizacje młodzieżowe i część B: osoby indywidualne. Każda część składa się z 3 kategorii tematycznych, z których każda zawiera 7 modułów szkolenia na powiązane tematy. Wszystkie moduły w części A zostały umieszczone na platformie, a sam kurs zostanie wkrótce ukończony poprzez przesłanie modułów w części B.

Moduły w części A: Organizacje młodzieżowe koncentrują się na tematach promowania i zwiększania zdolności organizacji pozarządowych, w tym procedur strukturalnych i operacyjnych, uważanych za niezbędne do przyjęcia, planowania i stosowania strategii, polityk i działań zapobiegania przemocy seksualnej, a także poprawy jakości ich pracy z młodzieżą.

Moduły w części B: Osoby koncentrują się na tematach podnoszących praktyczną wiedzę, świadomość osób zawodowo zajmujących się młodzieżą lub wolontariuszami na temat narzędzi i praktyk zapobiegania przemocy seksualnej oraz na rozwijaniu umiejętności, kompetencji w zakresie wdrażania innowacyjnych programów zapobiegania przemocy seksualnej, wzmacniając również jakość świadczonych usług dla młodzieży.

Platforma e-learningowa jest skierowana do następujących beneficjentów:

a) członkowie zarządu organizacji pozarządowych, dyrektorzy, kierownicy;

b) pracownicy organizacji pozarządowych, badacze, praktycy, eksperci, specjaliści;

c) trenerzy, mentorzy, koordynatorzy młodzieżowi / pracownicy / wolontariusze;

d) Aktywni wolontariusze organizacji pozarządowych, zapewniający wsparcie i pomoc w inicjatywach młodzieżowych;

e) młodzi ludzie, zwłaszcza ci o mniejszych szansach;

f) Interesariusze organów publicznych, urzędnicy rządowi, decydenci polityczni zaangażowani w sektor młodzieżowy;

g) Nauczyciele lub eksperci edukacyjni.

Moduły obejmują programy nauczania i towarzyszący im materiał audiowizualny. Programy nauczania i większość materiałów audiowizualnych reprezentują autentyczne, oryginalne metody i narzędzia uczenia się pozaformalnego oraz materiały opracowane przez ekspertów trenerów w zakresie pracy z młodzieżą i zapobiegania przemocy seksualnej. Informacje i wiedza udostępniane za pośrednictwem modułów są oparte na powszechnie uznanych akademickich i innych pracach naukowych. Bibliografia i dodatkowe materiały akademickie są uwzględnione w poszczególnych modułach.

Grupą autorów / trenerów zaangażowanych w projekt byli:

1) Ifigenia Katchie, kierownik projektu, Social Policy And Action Organization, Cypr

2) Yannis Kourtis, United Society of Balkans, Grecja

3) Jose Maria Imbert, Association Building Bridges, Hiszpania

4) Claudia Costa García, Association Building Bridges, Hiszpania

5) Martyna Jaros, HOPP, Polska

6) Agnieszka Zawiślak, HOPP, Polska.

Link do platformy szkoleniowej e-learningowej “React Act Prevent Sexual Violence” to https://canvas.instructure.com/enroll/M38Y6L

Kurs jest całkowicie bezpłatne. Dostęp do niego jest otwarty i wymaga jedynie rejestracji użytkownika.