HOPP

Partnerzy

Założony w 2009 roku Teatro Metaphora – jest stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest rozwijanie działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz rozwoju społeczności. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zasady edukacji pozaformalnej.

Teatro Metaphora stara się współtworzyć program artystyczny i kulturalny, którego celem jest podnoszenie jakości życia. Działania organizacji są istotną częścią ogólnej strategii Madery, aby stać się społecznością kreatywną, a sama organizacja jest miejscem spotkań dla innowacji i zmian, mających na celu wzmocnienie doskonałości Madery. Teatro Metaphora promuje równe szanse, włączenie, aktywność obywatelską i partycypację dzieci, młodzieży i dorosłych oraz tworzenie dla nich różnych możliwości.

Główne działania stowarzyszenia można pogrupować w trzy wyróżniające się segmenty:
1) Szeroki zakres działań i warsztatów związanych ze zrównoważonym rozwojem, dziedzictwem naturalnym, recyklingiem, zmianami klimatycznymi i najlepszymi praktykami środowiskowymi;
2) Projekty krajowe i międzynarodowe w ramach programów lokalnych, krajowych i europejskich (Erasmus+; Europejski Korpus Solidarności; Kreatywna Europa; inne);
3) Tworzenie i uczestnictwo w działalności kulturalnej różnych dyscyplin artystycznych, przyczyniając się tym samym do rozwoju i upowszechniania dziedzictwa kulturowego.

Ljudska univerza Ormož to Centrum Edukacji Dorosłych z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Oferuje edukację formalną i pozaformalną, ale przede wszystkim przygotowuje różne kursy językowe i informatyczne oraz uczestniczy w różnych projektach krajowych i międzynarodowych.

Zwracają szczególną uwagę na swoje lokalne środowisko i oferują Międzypokoleniowe Centrum Kształcenia i Uniwersytet Trzeciego Wieku (U3A) w celu promowania uczenia się we wszystkich grupach wiekowych oraz promowania kontaktów towarzyskich i uczenia się wśród różnych pokoleń. Za pośrednictwem tych Centrów prowadzą różne nieformalne zajęcia, takie jak warsztaty rzemieślnicze, zielarstwo, warsztaty rozwoju osobistego, ICT, kursy języka angielskiego i inne.
W dziedzinie pracy z młodzieżą program koncentruje się na uczniach biorących udział w nieformalnej edukacji i zajęciach rekreacyjnych, towarzyskich i kreatywnych. Główne cele programów młodzieżowych to kreatywne spędzanie czasu wolnego, informowanie i doradztwo, mobilność młodzieży i wolontariat. W Młodzieżowym Ośrodku pomagają młodzieży przygotowując warsztaty i wykłady dotyczące następujących tematów: obraz siebie, zdrowie, bezrobocie, przemoc wśród młodzieży i przemoc domowa, uzależnienia, nietolerancja. Uważają, że bardzo ważne jest, aby zaangażować młodzież do rozmowy o swoich doświadczeniach, obawach i opiniach.

Ważną częścią organizacji jest również Centrum Rodzinne, które przygotowuje różnorodne warsztaty i wykłady na temat wrażliwego rodzicielstwa oraz oferuje opiekę dzienną nad dziećmi w okresie ferii szkolnych. Zapewnia również warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz przestronną salę do nieformalnych spotkań towarzyskich, gdzie dzieci, rodzice, dziadkowie mogą przychodzić i spotykać się.

Ljudska univerza Ormož jest akredytowana dla projektów KA1 w dziedzinie edukacji dorosłych i jest partnerem projektów w różnych projektach Erasmus+ KA2. Są również akredytowane jako organizacja goszcząca i wysyłająca dla wolontariuszy oraz dla projektu Erasmus+KA1 w dziedzinie młodzieży. Z powodzeniem zrealizowali kilka projektów ESC i gościli międzynarodowych wolontariuszy z wielu krajów europejskich.

Szczególną uwagę Ljudska univerza Ormož kieruje do szczególnie wrażliwych grup, takich jak osoby starsze, młodzież, długotrwale bezrobotni, kobiety i obcokrajowcy spoza UE.

Organizacja FURIM Institutt ma swoją siedzibę w Oslo, w Norwegii.

Jest to doświadczona i rzetelna organizacja, której obszary zainteresowań i pracy pokrywają się z tematami i metodami naszego projektu. Również misja naszych organizacji koncentruje się na promocji zdrowia i dobrobycie młodzieży, dzieci i dorosłych, za pomocą zróżnicowanych metod edukacji pozaformalnej.

Głównym celem organizacji jest opracowanie nowatorskich podejść w celu rozwiązania istniejących problemów i potrzeb młodzieży z użyciem zagadnień związanych ze zdrowiem, medycyną i szeroko rozumianym “welfare”. Instytut prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz opracowuje i wdraża projekty zgodnie z wynikami uzyskanymi z tych badań. We współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi opracowuje programy nauczania dla edukacji formalnej, pozaformalnej, tworzy nowe treści nauczania bezpośredniego i na odległość.

Najważniejsze obszary działania FURIM obejmują między innymi: innowacje społeczne w edukacji, włączenie społeczne i integracja społeczna, wykorzystanie i wdrażanie technologii i mediów społecznościowych, wzmocnienie pozycji młodzieży, zarządzanie projektami i zwiększanie działań w zakresie budowania zdolności, edukację w zakresie przedsiębiorczości, aktywne zaangażowanie obywatelskie, edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wraz z organizacją FURIM zrealizowaliśmy dwuletni projekt partnerski „StartNow+” w ramach Funduszy EOG, Programu Edukacja. Celem projektu było rozwijanie narzędzi do pozaformalnej edukacji zdrowotnej poprzez opracowane w projekcie „StartNow!” moduły oraz rozwój zasad bezpiecznej edukacji „Child welfare education”.

Social Policy and Action Organization” powstała w Nikozji na Cyprze, początkowo jako nieformalna grupa, a w 2014 roku została zarejestrowana jako organizacja pozarządowa.

Głównym celem organizacji jest rozwój obszarów polityki społecznej i działania mające na celu rzeczywiste rozwiązanie problemów społecznych i poprawę jakości życia obywateli, zwłaszcza tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizacja z Cypru Social to stowarzyszenie współpracujące z nami w ramach kilku różnych projektów: „Combating Violence and Bullying Among Young People” na Cyprze oraz “European warm-up”, „HOP into NET” oraz „Next step to healthy Europe” w Polsce. Organizacja cypryjska cieszy się dużym zasięgiem oddziaływania. Jej członkowie są niezwykle wykształceni i ambitni. Razem z nimi aplikowaliśmy z wnioskiem bezpośrednio do Komisji Europejskiej o projekt „Juvenile-On-Juvenile Sexual Abuse – Support To Victims, Treatment To Offenders And Actions For Prevention”, a także z projektem „Healthy Bodies and Minds” w ramach Programu Erasmus +.

W latach 2017-2019 wspólnie zrealizowaliśmy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który był projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Projekt zakończył się sukcesem, otrzymał certyfikat „projekt na medal” oraz został włączony do dobrych praktyk przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

W latach 2019-2021 zrealizowaliśmy nasz drugi projekt w ramach partnerstwa strategicznego wraz z organizacjami partnerskimi z: Grecji, Hiszpanii i Martyniki. Celem projektu „React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work” jest zwiększenie świadomości oraz zapobieganie zjawisku przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży. Projekt otrzymał best practice.

ASOCIATIA TINERILOR CU INITIATIVA CIVICA

ATIC to organizacja młodzieżowa, apolityczna, pozarządowa, której celem jest rozwój społeczeństwa rumuńskiego, przyciągającego młodych ludzi do aktywnego obywatelstwa oraz promowanie lokalnych i krajowych wartości kulturowych. Między celami A.T.I.C. w odniesieniu do młodzieży w społeczności to zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia, uprawiania sportu i zrównoważonej diety.

Stowarzyszenie organizuje lokalne imprezy sportowe, seminaria o zdrowej diecie, jak również angażuje najmłodszych członków organizacji w wydarzenia międzynarodowe o zdrowotnej tematyce. A.T.I.C. została założona w 2016 r. w Galaţi przez grupę młodych ludzi w celu przyczynienia się do rozwoju społecznego i osobistego młodzieży lokalnej. Aktywnie działa w lokalnej społeczności – pracując z dziećmi i młodzieżą z domów opieki, biednych rodzin, osób starszych i bezrobotnych, a także osób mających inne problemy społeczne.

Wraz z organizacją ATIC zrealizowaliśmy wiele projektów międzynarodowych, głównie wymian młodzieży w ramach Programu Erasmus+. 

Organizacja Bulgarian Sports Development Association została założona w 2010 roku w Sofii. Jest to organizacja pozarządowa ukierunkowana na rozwój bułgarskiego sportu oraz polepszanie kultury sportowej w Bułgarii. 

W działania stowarzyszenia zaangażowane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które są chętne do pomocy w celu rozwoju sportu. Stowarzyszenie organizuje różne imprezy w obszarach: przedsiębiorczość, obywatelstwo i aktywne społeczeństwo. Członkowie organizacji są przekonani, iż sport powinien być częścią współczesnego życia dzieci i młodzieży, oraz w potrzebę wzbudzenia w nich wartości, takich jak motywacja, dyscyplina, zasady fair play. 

Wolontariusze z Bulgarian Sports Development Association brali udział w realizowanych przez nas projektach: wymianie młodzieży „European warm-up”, szkoleniu „HOP into NET” oraz wymianie „Next step to healthy Europe” W tym roku byliśmy także ich partnerami w szkoleniu „Volunteering for knowledge” w Sofii. Jako partnerzy wzięliśmy również udział w ich szkoleniu „Integration through sport” oraz „DRIVE”.

W latach 2017-2019 wspólnie zrealizowaliśmy nasz największy projekt: „Start now!: strategic partnership for health promotion among youth”, który był projektem partnerstwa strategicznego realizowanego w ramach Programu Erasmus+ (akcja 2). Został on objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Projekt zakończył się sukcesem, otrzymał certyfikat „projekt na medal” oraz został włączony do dobrych praktyk przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankivsku jest jedną z najstarszych uczelni na Ukrainie, która szkoli  ponad 8000 studentów. Wysoki poziom kwalifikacji pozwala absolwentom Uniwersytetu z powodzeniem pracować w wielu krajach na świecie. Wśród nich są także liczni naukowcy, szefowie publicznej służby zdrowia, a także  lekarze. Na Uniwersytecie działa wiele różnych organizacji studenckich. Jedną z nich jest Esculap, który jest  partnerem naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie HOPP od prawie 3 lat współpracuje z Uniwersytetem w Ivano-Frankivsku na polu międzynarodowym. Przez ten czas udało nam się wypracować stałą współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego.  Nasze dotychczasowe projekty dotyczyły promowania zdrowego stylu życia. Młodzież z Polski i Ukrainy chciałaby swoją postawą prezentować jak wiele można razem zdziałać oraz że otwartość i zrozumienie stanowi dobry fundament budowania europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankivsku na Ukrainie. Organizację tą mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku. Wymiana zakończyła się sukcesem, a organizacja partnerska okazała się godna zaufania i bardzo rzetelna. Organizacja ta jest kompetentna, a studenci zaangażowani w liczne przedsięwzięcia młodzieżowe. Organizacja z Ukrainy stanowi partnera na szczeblu partnerstwa miast Opola – Ivano-Frankivska. Naszą współpracę kontynuowaliśmy, w efekcie czego zrealizowaliśmy wspólnie drugą wymianę młodzieży „Youth & Fit Energy”. Miasta partnerskie nie licząc wymian młodzieży nie miały dotychczas młodzieżowego wymiaru międzynarodowego. Nasze działania zapoczątkowały więc tego typu aktywności miast partnerskich.

Gesundheitsakademie to wyższa szkoła medyczna w Poczdamie. Szkoła pozostaje w partnerstwie z lokalnym szpitalem – Szpital Zachodni w Brandenburgii, w ramach której odbywają się praktyki młodzieży oraz przeprowadzane są akcje promocji zdrowia wśród lokalnego społeczeństwa. Wyższa Szkoła w partnerstwie z miastem Poczdam współpracuje z miastem Opole w obszarze polityki zdrowia, młodzieży i wymiany doświadczeń w zarządzaniu miastem. W ramach tych doświadczeń pracownicy i studenci szkoły wzięli udział w szeregu wymian pomiędzy tymi miastami.

Z organizacją z Niemiec spotkaliśmy się dwukrotnie w Opolu. Dotychczasowe projekty były trójstronnymi wymianami młodzieży pomiędzy Polską, Niemcami i Ukrainą. Dla naszego niemieckiego partnera bardzo ważne jest poznanie nowych organizacji, z którymi mogliby rozpocząć współpracę. Organizacje te mieliśmy okazję poznać za pośrednictwem biura promocji i kontaktu z zagranicą w Urzędzie Miasta Opola, podczas organizacji projektu „Youth & Fit Synergy” zrealizowanego w styczniu 2015 roku.