HOPP

Projekty

Projekt „CHEER” to projekt partnerstwa strategicznego realizowany w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje: Buslport z Bułgarii, Ljudska Univerza Ormoz ze Słowenii oraz Teatro Metaphora z Madery (Portugalia).

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans młodych ludzi osłabionych problemami ze zdrowiem psychicznym. Problemy te wynikają zarówno ze
zmian cywilizacyjnych jak i kryzysu COVID-19. Towarzyszącym celem jest polepszenie dobrostanu młodych ludzi, zarówno ich stanu psychicznego, fizycznego jak i społecznego. Projekt odpowiada na sytuację popandemicznej rzeczywistości młodych ludzi. Innowacyjność projektu opiera się na połączeniu dwóch obszarów: zdrowia i kreatywności. Sfery te tylko pozornie są od siebie oddalone. W rzeczywistości, istnieje bezpośrednie przełożenie na zdrowie psychiczne i kreatywne myślenie. Ta synergia jest punktem wyjścia do stworzenia zestawu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.

Learn share network repeat

Projekt „Learn,Share, Network, Repeat” poświęcony jest wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań metody w edukacji, które opierają się na nowych technologiach i badaniach naukowych (m.in blended learning, kształcenie zdalne, odwrócone lekcje i inne metody pozaformalne). Szkolenie jest częścią wymiany dobrych praktyk, gdzie w ramach międzynarodowego zdrowia tworzona jest sieć edukacyjna. Jest to kurs szkoleniowy rozwijający cechy pracowników młodzieżowych i kompetencje w kontekście lifelong learning.

Get ready! Winter is coming!

Dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, wydawało się, że nasza cywilizacja była dobrze przygotowana do walki z wirusami. Wierzyliśmy, że posiadamy wystarczającą wiedzę co i jak robić, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie sobie i swoim bliskim. Jednakże motywacja do działań profilaktycznych była niewystarczająca. Coraz częściej do głosu dochodziły fake newsy, a coraz słabiej słyszalny był głos ekspertów. Nasza cywilizacja stanęła w obliczu kryzysu, a przebieg pandemii obnażył skalę lekceważenia wirusa. Ogólnym celem projektu jest poprawa ochrony tarczy młodzieży nie tylko przed koronawirusem, ale także przed innymi chorobami sezonowymi. Przygotowując się do wymiany, młodzi ludzie zaproszą swoich rówieśników do udziału w ankiecie dotyczącje stanu ich zdrowotnej tarczy. Na tej podstawie młodzież opracuje porady dotyczące dobrych praktyk profilaktyki i ochrony zdrowia. Kwestie zdrowotne nie będą jedynym tematem działań projektu. Spotkanie będzie również okazją do integracji, wymiany doświadczeń, wzmacniania kompetencji językowych i międzykulturowych Edukacja. Działania będą prowadzone metodami pozaformalnymi. Rezultatem projektu będzie zbadanie stanu zdrowia młodzieży i ich potrzeb. Na tej podstawie młodzi ludzie zrealizują kampanie zdrowotne mające na celu poprawę świadomości zdrowotnej mieszkańców w dziedzinie profilaktyki chorób wywołanych przez wirusy.

Projekt pt. „HOPP into Environmental Health”, to wymiana młodzieży z Polski, Portugalii, Rumunii oraz Czech. Celem projektu było zwrócenie uwagi na związek między zdrowiem a otaczającym środowiskiem, podniesienie świadomości tej zależności oraz stworzenie postulatów dobrych praktyk, które młodzi ludzie mogą realizować w swoim codziennym życiu, aby poprawić jakość swojego zdrowia i swoich bliskich.

Rezultatem projektu jest akcja ekologiczna młodzieży przeprowadzona wśród lokalnej społeczności Bielska-Białej oraz społeczności online w postaci 5 kampanii środowiskowych dotyczących: hałasu, nadmiernego konsumpcjonizmu, globalnego ocieplenia, ograniczenia plastiku oraz zanieczyszczenia powietrza.

Problem środowiska i ekologii jest bardzo bliski młodym ludziom. Dzięki temu młodzież mogła zrealizować realne działania na rzecz zdrowia środowiskowego. Odbiorcami ich działań byli zarówno ich rówieśnicy, jak i turyści oraz mieszkańcy miejsc działań i siedzib organizacji.

W ramach projektu powstał także przewodnik o tworzeniu ekologicznych kampanii. Przewodnik jest dostępny w języku polskim tutaj.

Szkolenie „HOPP into child welfare” to nasz pierwszy projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmus+

Podczas szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę w obszarach takich jak:

  • Edukacja zdrowotna jako narzędzie podnoszenia samoświadomości i odpowiedzialności społecznej młodzieży.
  • Edukacyjne nieformalne metody budowania i wzmacniania więzi grupowych, pracy i wydajności.
  • Etapy opieki nad dzieckiem i sposoby ich realizacji w klasie.
  • Rola nauczyciela i wychowawcy w XXI wieku.
  • Moja własna ocena stanu zdrowia

Szkolenie było dla uczestników bardzo owocne. Każdy z nich, jako przedstawiciel organizacji partnerskiej otrzymał Certyfikat QNEC, poświadczający zapoznanie się z zasadami Child Welfare oraz zaimplementowanie ich w działalność organizacji. W efekcie powstało 6 filmików szkoleniowych z zakresu child welfare education.

“Start Now+” jest projektem partnerskim, realizowanym w ramach Programu “Edukacja” – funduszy EOG. Partnerem projektu jest organizacja Furim Institutt z Norwegii.

Projekt skupia się na sferze zdrowia młodzieży i bazuje na poprzednich doświadczeniach naszych organizacji. Głównym obszarem działań jest rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Bazując, na już wypracowanych modułach lekcyjnych START NOW!, będziemy je dalej rozwijać i upowszechniać w nowych grupach beneficjentów.

Drugim nadrzędnym celem jest upowszechnienie zasad „child welfare education” w Polsce, bazujący na wymianie dobrych praktyk z partnerem norweskim.

„YOUdiscovery” to zaproszenie do stawiania pytań, odkrywania tego co dla nas ważne, poszukiwania i wyrażania siebie, wzmacniania poczucia własnej wartości, nabywania pewności siebie, poznawania i pokonywania przeszkód, dokonywania świadomych wyborów i podejmowania działań. Oto niektóre z pytań, które sobie zadamy podczas wymiany: O jakie zdolności interpersonalne chcielibyśmy zadbać? Co można zrobić by zrozumieć lepiej siebie i innych? W jaki sposób warto komunikować się w grupie? Jak unikać zachowań, które oddalają nas od innych? Jak komunikacja rzutuje na nasze zdrowie emocjonalne i społeczne? Jak świadomie kształtować nasze relacje? Jak sobie radzić w sytuacji stresu? Jak dbać o relacje, gdy mamy odmienne zdania? Od czego zacząć własną podróż? Bez względu na to, czym się zajmujemy i kim jesteśmy, zwykle towarzyszą nam inni ludzie. Zapraszamy do wspólnego spaceru by zadbać o ten wymiar naszego życia, którym jest komunikacja, a który ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia społecznego i emocjonalnego. W tej wyprawie nie zabraknie pozytywnej atmosfery, poznawania kultury innych krajów, pozaformalnych metod, które są nam bliskie. Wymiana młodzieży została zrealizowana w ramach akcji 1 Programu Erasmus+ i odbyła się latem 2021 roku w Wiśle (Polska). W projekcie udział wzięli młodzi ludzie z: Bułgarii, Cypru, Martyniki, Polski i Rumunii.

Rezultatem projektu była: kampania zdrowotna dotycząca zdrowia społecznego przeprowadzona przez uczestników oraz akcja promocji zdrowia w społecznościach lokalnych organizacji partnerskich w oparciu o wypracowany Narzędziownik (Toolkit), który stanowi publikację z wypracowanymi przez młodzież infografikami, historyjkami oraz „drzewem poznania”, które pomoże w identyfikacji naszych potrzeb, budowaniu wewnętrznej świadomości odnośnie satysfakcjonującego życia społecznego.

“React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work” jest projektem strategicznego partnerstwa w ramach KA2 Programu “Erasmus+”. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i przeciwdziałanie zjawisku przemocy seksualnej poprzez wypracowanie metod i narzędzi dla organizacji i instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Działania projektowe będą realizowane w latach od 2018-2020 w 5 krajach projektu: na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, na Martynice oraz w Polsce. Projekt ma na celu wdrożenie w organizacjach młodzieżowych nowatorskich metod nauczania pozaformalnego dotyczącego przeciwdziałania przemocy seksualnej. Projekt jest realizowany przez Social Policy and Action Organization z Nikozji w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” z Opola, Association Building Bridges z Madrytu, United Societies of Balkans z Thessalonik oraz D’Antilles & D’Ailleurs z Martyniki. 

“Start now!: Strategic partnership for health promotion among youth” jest projektem strategicznego partnerstwa w ramach KA2 Programu “Erasmus+”. Głównym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży w każdym wieku.

Działania projektowe będą realizowane w terminie od marca 2017 do grudnia 2018 r. w 3 krajach projektu: w Bułgarii, na Cyprze i w Polsce. Projekt ma na celu wdrożenie w organizacjach młodzieżowych nowatorskich metod nauczania pozaformalnego dotyczącego wiedzy o zdrowiu. Rezultatem wdrożonej metody będzie zmiana postaw młodzieży na bardziej prozdrowotne oraz poszerzenie świadomości w obszarze promocji zdrowia. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” z Opola, w partnerstwie z: Bulgarian Sports Development Association z Sofii oraz Social Policy and Action Organization z Nikozji. Implementację metody poprzedzi analiza statystyczna prowadzona wśród uczestników projektu, która stanie się bazą dla wypracowanej publikacji. Narzędziem do realizacji powyższych celów będzie cykl międzynarodowych spotkań projektowych, a także szkolenie pilotażowe, w których wezmą udział pracownicy młodzieżowi. Efektem tych aktywności będzie innowacyjna pozaformalna metoda pracy z młodzieżą, oparta na systemie modułowym, która zostanie wdrożona w różnych organizacjach i instytucjach w krajach projektu. Metoda będzie wdrażana za pośrednictwem Centrów Edukacji Pozaformalnej (Non formal Education Center – NEC), którymi będą zarządzać organizacje partnerskie. Głównym ich zadaniem będzie upowszechnianie metody wśród lokalnych organizacji młodzieżowych. Opracowana metoda zostanie szczegółowo opisana w publikacji projektu i upowszechniona w europejskich instytucjach. W celu jak najszerszego upowszechnienia metody, zostanie ona opracowana w formie interaktywnego i międzynarodowego portalu młodzieżowego. Działaniem zamykającym projekt będzie konferencja i Dni Otwarte prezentujące efekty partnerstwa strategicznego.

“Guardians of health” jest projektem 4 stronnej wymiany młodzieży, w ramach Programu Erasmus+. Wymiana odbyła się w sierpniu 2018 r w Żegiestowie. Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Tytuł projektu nawiązuje do postawy, jaką młodzi ludzie chcą prezentować w codziennym życiu – postawę „Strażnika zdrowia”, dbającego o zdrowie swoje i swoich bliskich. Podczas 9-dniowej wymiany uczestnicy zrealizowali szereg aktywności w duchu edukacji pozaformalnej. Rezultatem ich pracy były kampanie zdrowotne zrealizowane w lokalnej społeczności: Piwnicznej-Zdrój oraz Krynicy, w trakcie wymiany, a także społeczności lokalnych w rodzinnych miejscowościach młodzieży oraz społeczności w sieci po zakończeniu spotkania. Kampanie wykorzystywały zróżnicowane i innowacyjne formy przekazu, a ich celem było przekazanie informacji odnośnie korygowania postaw negatywnych oraz promowania pozytywnych. 

“Future Health – Our Challenge” jest projektem 5 stronnej wymiany młodzieży, w ramach Programu Erasmus+. Projekt odbył się w Opolu w terminie 13-20 kwietnia 2018. Uczestnicy z 5 krajów Europy: Bułgarii, Cypru, Niemiec, Rumunii oraz Polski wzięli udział w licznych aktywnościach nawiązujących do popularnego niegdyś programu „Pogromcy mitów”. Uczestnicy wcielili się w rolę pogromców mitów poszukując zdrowotnych hipotez wśród Opolan, poszukując odpowiedzi oraz obalając mity poprzez realizację kampanii. Ponadto, podczas całego spotkania, młodzież przetestowała wybrane zdrowotne aplikacje mobilne tworząc ich recenzję. Projekt stworzył także doskonałą okazję do integracji młodzieży, edukacji międzykulturowej, a także rozbudzania kreatywnych postaw. Rezultatem projektu są wspomniane kampanie obalające mity oraz recenzja aplikacji mobilnych wspierająca użytkowników w prozdrowotnych postanowieniach. Wszystkie powyższe aktywności zrealizowane zostały w duchu edukacji pozaformalnej.

“Youth & Fit Energy” to trójstronna wymiana młodzieży w ramach akcji 1 Programu Erasmus +. W ramach projektu młodzież pochodząca z miast partnerskich Opola: Poczdamu (Niemcy), i Ivano-Frankivska (Ukraina) wraz z polską młodzieżą spotkali się w Opolu w lipcu 2016 roku, w celu wspólnego promowania zdrowego stylu życia. Podczas 9 dni uczestnicy wzięli udział w wielu aktywnościach integracyjnych i sportowych. Jednym z głównych wydarzeń była debata oksfordzka zorganizowana w opolskim Ratuszu, dotycząca zdrowia mieszkańców miast. Debatę poprzedziła prelekcja na temat zdrowia i higieny życia miejskiego na przestrzeni dziejów, zorganizowana przez uczestników z Polski, z okazji 800 – lecia miasta Opola. Podczas wymiany, uczestnicy projektowali programy profilaktyczne skierowany do osób z chorobami układu krążenia. Skonfrontowali swoje pomysły ze specjalistami i zbudowali przykładowe konspekty wdrożeniowe. Dowiedzieli się także czym jest kultura, a w czasie nieformalnym poznali wielokulturowość zmysłami smaku, zapachu, słuchu i wzroku. Rezultatem projektu jest publikacja, zawierająca autorskie programy profilaktyczne uczestników, a także fotoksiążka online. Wszystkie aktywności zostały zrealizowane w duchu edukacji pozaformalnej.

Projekt pt. „HOP into NET” to szkolenie zorganizowane w ramach akcji pierwszej Programu „Erasmus+”, które odbyło się w terminie 20-26 lipca 2015 roku w Opolu. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji pracowników młodzieżowych w zakresie tworzenia i realizacji projektów młodzieżowych o tematyce sportowej i zdrowotnej. Podczas tygodniowego szkolenia, 26 uczestników z siedmiu różnych europejskich krajów zdobyło kompetencje w zakresie promocji sportu wśród młodzieży, organizowania międzynarodowych projektów o tematyce sportowej oraz profesjonalnej argumentacji pozytywnych aspektów aktywnego trybu życia. Uczestnicy stworzyli sieć powiązań i możliwości („Net of contribution”) między ich organizacjami, w ramach której odnaleźli wspólne zainteresowania. Uczestnicy pożeglowali pomiędzy wyspami możliwości Programu „Erasmus+” i pracowali nad nowatorskimi metodami rozpowszechniania rezultatów. Dzięki „open space corner” podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat projektów młodzieżowych. Wspólnie odkryli nowe możliwości współpracy i tworzenia sieci kontaktów. Wszystkie działania były oparte na metodach edukacji pozaformalnej.

Projekt w ramach akcji 1 Programu “Erasmus+” pt. „Youth & Fit Synergy” był trójstronną wymianą młodzieży z 3 miast partnerskich: Opola (Polska), Poczdamu (Niemcy) i Iwano-Frankiwska (Ukraina). Tematem przewodnim projektu była aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia. W wymianie wzięli udział studenci kierunków medycznych (w sumie 42 młodych ludzi). Podczas 8 aktywnych dni uczestnicy projektu wspólnie pracowali nad promocją zdrowego trybu życia wśród swoich rówieśników. Wzięli udział w: debacie na temat sportu, przygotowali programy przeciwdziałania używkom, wymienili się swoim dorobkiem kulturowym i mieli okazję do wspólnego aktywnego spędzenia czasu. Wszystkie działania podczas wymiany zostały przygotowane z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Efektem projektu była kampania społeczna na temat przeciwdziałania uzależnieniom u młodych ludzi oraz promocja zdrowia wśród młodzieży. Wymiana odbyła się w Opolu, w dniach 23-31 styczeń 2015 roku.

“Next step to healthy Europe” był wymianą młodzieży zrealizowana w ramach programu „Erasmus +”. Projekt odbył się we wrześniu 2015 roku. W projekcie uczestniczyła młodzież z 4 europejskich krajów: Bułgarii, Cypru, Litwy oraz Polski, w liczbie 34 osoby. Główny temat wymiany był związany z promocją zdrowia, a w szczególności z popularyzacją praw pacjenta. W ciągu 9 roboczych dni uczestnicy dowiedzieli się jak zbudować i wdrożyć kampanię zdrowotną wśród społeczności lokalnej (w tym celu wykorzystali umiejętności informatyczne). Młodzież podzieliła się swoją wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych przypadkach. Wszystkie aktywności były prowadzone z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Rezultatem projektu jest kodeks praw pacjenta, który jest wdrażany przez uczestników wśród swoich społeczności lokalnych. Kolejnym efektem jest mapa myśli, tworzona podczas codziennej ewaluacji i ukazująca każdy aspekt promocji zdrowia całego projektu. Najważniejszym rezultatem wymiany jest jednak publikacja „People’s knowledge about their rights as patients”.

Projekt pt. „European warm-up” był wymianą młodzieży w ramach akcji 1, Programu „Erasmus +”. Głównym celem projektu było spotkanie i wymiana doświadczeń młodych mieszkańców Europy. Celem wymiany była także promocja zdrowia poprzez pozaformalne metody edukacji, takie jak: gry sportowe, ćwiczenia grupowe oraz dyskusje i warsztaty w międzynarodowych grupach. Uczestnikami projektu była młodzież pochodzą z 4 krajów Unii Europejskiej: Bułgarii, Rumunii, Cypru oraz Polski (łącznie 34 osoby). Projekt odbył się w  w terminie 15 – 23.10.2014r. Dzięki licznym aktywnościom ruchowym promującym zdrowy tryb życia, młodzi ludzie nauczyli się jak dbać o własne zdrowie. Dzięki zajęciom o tematyce europejskiej, młodzież stała się bardziej świadoma swojej europejskiej tożsamości.