HOPP

Projekty

“Start now!: Strategic partnership for health promotion among youth” jest projektem strategicznego partnerstwa w ramach KA2 Programu “Erasmus+”. Głównym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży w każdym wieku.

Działania projektowe będą realizowane w terminie od marca 2017 do grudnia 2018 r. w 3 krajach projektu: w Bułgarii, na Cyprze i w Polsce. Projekt ma na celu wdrożenie w organizacjach młodzieżowych nowatorskich metod nauczania pozaformalnego dotyczącego wiedzy o zdrowiu. Rezultatem wdrożonej metody będzie zmiana postaw młodzieży na bardziej prozdrowotne oraz poszerzenie świadomości w obszarze promocji zdrowia. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” z Opola, w partnerstwie z: Bulgarian Sports Development Association z Sofii oraz Social Policy and Action Organization z Nikozji. Implementację metody poprzedzi analiza statystyczna prowadzona wśród uczestników projektu, która stanie się bazą dla wypracowanej publikacji. Narzędziem do realizacji powyższych celów będzie cykl międzynarodowych spotkań projektowych, a także szkolenie pilotażowe, w których wezmą udział pracownicy młodzieżowi. Efektem tych aktywności będzie innowacyjna pozaformalna metoda pracy z młodzieżą, oparta na systemie modułowym, która zostanie wdrożona w różnych organizacjach i instytucjach w krajach projektu. Metoda będzie wdrażana za pośrednictwem Centrów Edukacji Pozaformalnej (Non formal Education Center – NEC), którymi będą zarządzać organizacje partnerskie. Głównym ich zadaniem będzie upowszechnianie metody wśród lokalnych organizacji młodzieżowych. Opracowana metoda zostanie szczegółowo opisana w publikacji projektu i upowszechniona w europejskich instytucjach. W celu jak najszerszego upowszechnienia metody, zostanie ona opracowana w formie interaktywnego i międzynarodowego portalu młodzieżowego. Działaniem zamykającym projekt będzie konferencja i Dni Otwarte prezentujące efekty partnerstwa strategicznego.

“Youth & Fit Energy” to trójstronna wymiana młodzieży w ramach akcji 1 Programu Erasmus +. W ramach projektu młodzież pochodząca z miast partnerskich Opola: Poczdamu (Niemcy), i Ivano-Frankivska (Ukraina) wraz z polską młodzieżą spotkali się w Opolu w lipcu 2016 roku, w celu wspólnego promowania zdrowego stylu życia. Podczas 9 dni uczestnicy wzięli udział w wielu aktywnościach integracyjnych i sportowych. Jednym z głównych wydarzeń była debata oksfordzka zorganizowana w opolskim Ratuszu, dotycząca zdrowia mieszkańców miast. Debatę poprzedziła prelekcja na temat zdrowia i higieny życia miejskiego na przestrzeni dziejów, zorganizowana przez uczestników z Polski, z okazji 800 – lecia miasta Opola. Podczas wymiany, uczestnicy projektowali programy profilaktyczne skierowany do osób z chorobami układu krążenia. Skonfrontowali swoje pomysły ze specjalistami i zbudowali przykładowe konspekty wdrożeniowe. Dowiedzieli się także czym jest kultura, a w czasie nieformalnym poznali wielokulturowość zmysłami smaku, zapachu, słuchu i wzroku. Rezultatem projektu jest publikacja, zawierająca autorskie programy profilaktyczne uczestników, a także fotoksiążka online. Wszystkie aktywności zostały zrealizowane w duchu edukacji pozaformalnej.

Projekt pt. „HOP into NET” to szkolenie zorganizowane w ramach akcji pierwszej Programu „Erasmus+”, które odbyło się w terminie 20-26 lipca 2015 roku w Opolu. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji pracowników młodzieżowych w zakresie tworzenia i realizacji projektów młodzieżowych o tematyce sportowej i zdrowotnej. Podczas tygodniowego szkolenia, 26 uczestników z siedmiu różnych europejskich krajów zdobyło kompetencje w zakresie promocji sportu wśród młodzieży, organizowania międzynarodowych projektów o tematyce sportowej oraz profesjonalnej argumentacji pozytywnych aspektów aktywnego trybu życia. Uczestnicy stworzyli sieć powiązań i możliwości („Net of contribution”) między ich organizacjami, w ramach której odnaleźli wspólne zainteresowania. Uczestnicy pożeglowali pomiędzy wyspami możliwości Programu „Erasmus+” i pracowali nad nowatorskimi metodami rozpowszechniania rezultatów. Dzięki „open space corner” podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat projektów młodzieżowych. Wspólnie odkryli nowe możliwości współpracy i tworzenia sieci kontaktów. Wszystkie działania były oparte na metodach edukacji pozaformalnej.

Projekt w ramach akcji 1 Programu “Erasmus+” pt. „Youth & Fit Synergy” był trójstronną wymianą młodzieży z 3 miast partnerskich: Opola (Polska), Poczdamu (Niemcy) i Iwano-Frankiwska (Ukraina). Tematem przewodnim projektu była aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia. W wymianie wzięli udział studenci kierunków medycznych (w sumie 42 młodych ludzi). Podczas 8 aktywnych dni uczestnicy projektu wspólnie pracowali nad promocją zdrowego trybu życia wśród swoich rówieśników. Wzięli udział w: debacie na temat sportu, przygotowali programy przeciwdziałania używkom, wymienili się swoim dorobkiem kulturowym i mieli okazję do wspólnego aktywnego spędzenia czasu. Wszystkie działania podczas wymiany zostały przygotowane z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Efektem projektu była kampania społeczna na temat przeciwdziałania uzależnieniom u młodych ludzi oraz promocja zdrowia wśród młodzieży. Wymiana odbyła się w Opolu, w dniach 23-31 styczeń 2015 roku.

“Next step to healthy Europe” był wymianą młodzieży zrealizowana w ramach programu „Erasmus +”. Projekt odbył się we wrześniu 2015 roku. W projekcie uczestniczyła młodzież z 4 europejskich krajów: Bułgarii, Cypru, Litwy oraz Polski, w liczbie 34 osoby. Główny temat wymiany był związany z promocją zdrowia, a w szczególności z popularyzacją praw pacjenta. W ciągu 9 roboczych dni uczestnicy dowiedzieli się jak zbudować i wdrożyć kampanię zdrowotną wśród społeczności lokalnej (w tym celu wykorzystali umiejętności informatyczne). Młodzież podzieliła się swoją wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych przypadkach. Wszystkie aktywności były prowadzone z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Rezultatem projektu jest kodeks praw pacjenta, który jest wdrażany przez uczestników wśród swoich społeczności lokalnych. Kolejnym efektem jest mapa myśli, tworzona podczas codziennej ewaluacji i ukazująca każdy aspekt promocji zdrowia całego projektu. Najważniejszym rezultatem wymiany jest jednak publikacja „People’s knowledge about their rights as patients”.

Projekt pt. „European warm-up” był wymianą młodzieży w ramach akcji 1, Programu „Erasmus +”. Głównym celem projektu było spotkanie i wymiana doświadczeń młodych mieszkańców Europy. Celem wymiany była także promocja zdrowia poprzez pozaformalne metody edukacji, takie jak: gry sportowe, ćwiczenia grupowe oraz dyskusje i warsztaty w międzynarodowych grupach. Uczestnikami projektu była młodzież pochodzą z 4 krajów Unii Europejskiej: Bułgarii, Rumunii, Cypru oraz Polski (łącznie 34 osoby). Projekt odbył się w  w terminie 15 – 23.10.2014r. Dzięki licznym aktywnościom ruchowym promującym zdrowy tryb życia, młodzi ludzie nauczyli się jak dbać o własne zdrowie. Dzięki zajęciom o tematyce europejskiej, młodzież stała się bardziej świadoma swojej europejskiej tożsamości.