HOPP

Projekty

“Start now!: Strategic partnership for health promotion among youth” jest projektem strategicznego partnerstwa w ramach KA2 Programu “Erasmus+”. Głównym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży w każdym wieku.

Działania projektowe będą realizowane w terminie od marca 2017 do grudnia 2018 r. w 3 krajach projektu: w Bułgarii, na Cyprze i w Polsce. Projekt ma na celu wdrożenie w organizacjach młodzieżowych nowatorskich metod nauczania pozaformalnego dotyczącego wiedzy o zdrowiu. Rezultatem wdrożonej metody będzie zmiana postaw młodzieży na bardziej prozdrowotne oraz poszerzenie świadomości w obszarze promocji zdrowia. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” z Opola, w partnerstwie z: Bulgarian Sports Development Association z Sofii oraz Social Policy and Action Organization z Nikozji. Implementację metody poprzedzi analiza statystyczna prowadzona wśród uczestników projektu, która stanie się bazą dla wypracowanej publikacji. Narzędziem do realizacji powyższych celów będzie cykl międzynarodowych spotkań projektowych, a także szkolenie pilotażowe, w których wezmą udział pracownicy młodzieżowi. Efektem tych aktywności będzie innowacyjna pozaformalna metoda pracy z młodzieżą, oparta na systemie modułowym, która zostanie wdrożona w różnych organizacjach i instytucjach w krajach projektu. Metoda będzie wdrażana za pośrednictwem Centrów Edukacji Pozaformalnej (Non formal Education Center – NEC), którymi będą zarządzać organizacje partnerskie. Głównym ich zadaniem będzie upowszechnianie metody wśród lokalnych organizacji młodzieżowych. Opracowana metoda zostanie szczegółowo opisana w publikacji projektu i upowszechniona w europejskich instytucjach. W celu jak najszerszego upowszechnienia metody, zostanie ona opracowana w formie interaktywnego i międzynarodowego portalu młodzieżowego. Działaniem zamykającym projekt będzie konferencja i Dni Otwarte prezentujące efekty partnerstwa strategicznego.

„React-Act-Prevent Sexual Violence Through Youth Work” jest projektem strategicznego partnerstwa w ramach KA2 Programu “Erasmus+”, którego koordynatorem jest Social Policy and Action Organization na Cyprze. Stowarzyszenie HOPP stanowi jednego z 4 partnerów projektu. 

Celem projektu jest zapewnienie młodym organizacjom pozarządowym innowacyjnych i kompleksowych narzędzi oraz środków, aby skutecznie planować i wdrażać strategie, programy i praktyki profilaktyczne mające na celu zwalczanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Cel ma zostać zrealizowany w oparciu o podejście prewencyjnew tym wymianę informacji, podnoszenie świadomości, edukację, szkolenia, tworzenie sieci oraz współpracę, z wykorzystaniem nieformalnych narzędzi i metod uczenia się. Działania projektowe potrwają 2 lata. 

Pozostałymi partnerami projektu są:

  • D’Antilles et D’Ailleurs z Francji,
  • United Societies of Balkans z Grecji,
  • Building Bridges Cultural Association z Hiszpanii.

 

Projekt „Guardians of health” to wymiana młodzieży z Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Polski, realizowana w ramach akcji 1 Programu Erasmus+ (Żegiestów, sierpień 2018)

Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Uczestnicy wymienią doświadczenia odnośnie swoich nawyków zarówno dobrych jak i złych. Wymiana będzie okazją do zapoczątkowania pozytywnych zmian oraz promowania prozdrowotnych postaw wśród różnych społeczności o zasięgu lokalnym jak i globalnym. Tytuł projektu nawiązuje do postawy, jaką młodzi ludzie chcą prezentować w codziennym życiu – postawę „Strażnika zdrowia”, dbającego o zdrowie swoje i swoich bliskich. Podczas 9-dniowej wymiany uczestnicy zrealizują szereg aktywności w duchu edukacji pozaformalnej. Rezultatem ich pracy będą kampanie zdrowotne realizowane w lokalnej społeczności projektu w trakcie wymiany, a także społeczności lokalnych w rodzinnych miejscowościach młodzieży oraz społeczności w sieci po zakończeniu spotkania. Kampanie będą wykorzystywały zróżnicowane i innowacyjne formy przekazu, a ich celem będzie przekazanie informacji odnośnie korygowania postaw negatywnych oraz promowania pozytywnych.

Sytuacja zdrowotna na świecie stawia nas w obliczu wyzwania. W dobie rozwoju cywilizacyjnego, rozwijającej się medycyny, świadomość zdrowotna wciąż jest niewystarczająca. Jaka jest nasza świadomość zdrowotna? Jak ludzie postrzegają współczesne problemy zdrowotne? Czy mamy wpływ na postawy zdrowotne nasze i innych?

Na te i inne pytania poszukiwała odpowiedzi młodzież z 5 krajów Europy: Bułgarii, Cypru, Niemiec, Rumunii oraz Polski. Podczas 8-dniowej wymiany młodzieży realizowanej w ramach akcji 1 Programu Erasmus +, młodzi ludzie stawili czoła trudnym zagadnieniom.

Projekt „Future health – our challenge”, odbył się w Opolu w terminie 13-20 kwietnia 2018. Uczestnicy wzięli udział w licznych aktywnościach nawiązujących do popularnego niegdyś programu „Pogromcy mitów”. Uczestnicy wcielili się w rolę pogromców mitów poszukując zdrowotnych hipotez wśród Opolan, poszukując odpowiedzi oraz obalając mity poprzez realizację kampanii. Ponadto, podczas całego spotkania, młodzież przetestowała wybrane zdrowotne aplikacje mobilne tworząc ich recenzję. Projekt stworzył także doskonałą okazję do integracji młodzieży, edukacji międzykulturowej, a także rozbudzania kreatywnych postaw. Rezultatem projektu są wspomniane kampanie obalające mity oraz recenzja aplikacji mobilnych wspierająca użytkowników w prozdrowotnych postanowieniach. Wszystkie powyższe aktywności zrealizowane zostały w duchu edukacji pozaformalnej.

“Youth & Fit Energy” to trójstronna wymiana młodzieży w ramach akcji 1 Programu Erasmus +. W ramach projektu młodzież pochodząca z miast partnerskich Opola: Poczdamu (Niemcy), i Ivano-Frankivska (Ukraina) wraz z polską młodzieżą spotkali się w Opolu w lipcu 2016 roku, w celu wspólnego promowania zdrowego stylu życia. Podczas 9 dni uczestnicy wzięli udział w wielu aktywnościach integracyjnych i sportowych. Jednym z głównych wydarzeń była debata oksfordzka zorganizowana w opolskim Ratuszu, dotycząca zdrowia mieszkańców miast. Debatę poprzedziła prelekcja na temat zdrowia i higieny życia miejskiego na przestrzeni dziejów, zorganizowana przez uczestników z Polski, z okazji 800 – lecia miasta Opola. Podczas wymiany, uczestnicy projektowali programy profilaktyczne skierowany do osób z chorobami układu krążenia. Skonfrontowali swoje pomysły ze specjalistami i zbudowali przykładowe konspekty wdrożeniowe. Dowiedzieli się także czym jest kultura, a w czasie nieformalnym poznali wielokulturowość zmysłami smaku, zapachu, słuchu i wzroku. Rezultatem projektu jest publikacja, zawierająca autorskie programy profilaktyczne uczestników, a także fotoksiążka online. Wszystkie aktywności zostały zrealizowane w duchu edukacji pozaformalnej.

Projekt pt. „HOP into NET” to szkolenie zorganizowane w ramach akcji pierwszej Programu „Erasmus+”, które odbyło się w terminie 20-26 lipca 2015 roku w Opolu. Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji pracowników młodzieżowych w zakresie tworzenia i realizacji projektów młodzieżowych o tematyce sportowej i zdrowotnej. Podczas tygodniowego szkolenia, 26 uczestników z siedmiu różnych europejskich krajów zdobyło kompetencje w zakresie promocji sportu wśród młodzieży, organizowania międzynarodowych projektów o tematyce sportowej oraz profesjonalnej argumentacji pozytywnych aspektów aktywnego trybu życia. Uczestnicy stworzyli sieć powiązań i możliwości („Net of contribution”) między ich organizacjami, w ramach której odnaleźli wspólne zainteresowania. Uczestnicy pożeglowali pomiędzy wyspami możliwości Programu „Erasmus+” i pracowali nad nowatorskimi metodami rozpowszechniania rezultatów. Dzięki „open space corner” podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat projektów młodzieżowych. Wspólnie odkryli nowe możliwości współpracy i tworzenia sieci kontaktów. Wszystkie działania były oparte na metodach edukacji pozaformalnej.

Projekt w ramach akcji 1 Programu “Erasmus+” pt. „Youth & Fit Synergy” był trójstronną wymianą młodzieży z 3 miast partnerskich: Opola (Polska), Poczdamu (Niemcy) i Iwano-Frankiwska (Ukraina). Tematem przewodnim projektu była aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia. W wymianie wzięli udział studenci kierunków medycznych (w sumie 42 młodych ludzi). Podczas 8 aktywnych dni uczestnicy projektu wspólnie pracowali nad promocją zdrowego trybu życia wśród swoich rówieśników. Wzięli udział w: debacie na temat sportu, przygotowali programy przeciwdziałania używkom, wymienili się swoim dorobkiem kulturowym i mieli okazję do wspólnego aktywnego spędzenia czasu. Wszystkie działania podczas wymiany zostały przygotowane z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Efektem projektu była kampania społeczna na temat przeciwdziałania uzależnieniom u młodych ludzi oraz promocja zdrowia wśród młodzieży. Wymiana odbyła się w Opolu, w dniach 23-31 styczeń 2015 roku.

“Next step to healthy Europe” był wymianą młodzieży zrealizowana w ramach programu „Erasmus +”. Projekt odbył się we wrześniu 2015 roku. W projekcie uczestniczyła młodzież z 4 europejskich krajów: Bułgarii, Cypru, Litwy oraz Polski, w liczbie 34 osoby. Główny temat wymiany był związany z promocją zdrowia, a w szczególności z popularyzacją praw pacjenta. W ciągu 9 roboczych dni uczestnicy dowiedzieli się jak zbudować i wdrożyć kampanię zdrowotną wśród społeczności lokalnej (w tym celu wykorzystali umiejętności informatyczne). Młodzież podzieliła się swoją wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych przypadkach. Wszystkie aktywności były prowadzone z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Rezultatem projektu jest kodeks praw pacjenta, który jest wdrażany przez uczestników wśród swoich społeczności lokalnych. Kolejnym efektem jest mapa myśli, tworzona podczas codziennej ewaluacji i ukazująca każdy aspekt promocji zdrowia całego projektu. Najważniejszym rezultatem wymiany jest jednak publikacja „People’s knowledge about their rights as patients”.

Projekt pt. „European warm-up” był wymianą młodzieży w ramach akcji 1, Programu „Erasmus +”. Głównym celem projektu było spotkanie i wymiana doświadczeń młodych mieszkańców Europy. Celem wymiany była także promocja zdrowia poprzez pozaformalne metody edukacji, takie jak: gry sportowe, ćwiczenia grupowe oraz dyskusje i warsztaty w międzynarodowych grupach. Uczestnikami projektu była młodzież pochodzą z 4 krajów Unii Europejskiej: Bułgarii, Rumunii, Cypru oraz Polski (łącznie 34 osoby). Projekt odbył się w  w terminie 15 – 23.10.2014r. Dzięki licznym aktywnościom ruchowym promującym zdrowy tryb życia, młodzi ludzie nauczyli się jak dbać o własne zdrowie. Dzięki zajęciom o tematyce europejskiej, młodzież stała się bardziej świadoma swojej europejskiej tożsamości.